xaairways.com
当前位置:首页>>关于蓬经常用的组词的资料>>

蓬经常用的组词

◎ 蓬勃 péngbó [vigorous;full of vitality] 繁荣,旺盛.◎ 蓬户 pénghù [a thatched house] 用蓬草编成的门户.形容穷苦人家的简陋房屋.◎ 蓬松 péngsōng [fluffy;puffy] 形容毛发、蒿草等物松散开来的样子.◎ 蓬头垢面 péngtóu-gòumiàn [of disheveled hair and dirty face] 头发蓬乱,满脸污垢,不事修饰.子则草粗衣,蓬头垢面.北齐 颜之推《颜氏家训》◎ 蓬头跣足 péngtóu-xiǎnzú [unkempt] 头发散乱,双脚赤裸.形容未经修饰,很不整齐的样子.[5]

蓬组词 : 莲蓬、 蓬松、 蓬蒿、 蓬乱、 蓬茸、 蓬莱、 蓬颗、 漂蓬、 蓬、 卷蓬、 蓬矢、 编蓬、 蓬茆、 三蓬、 蓬瀛、 雕蓬、 寒蓬、 蓬雀、 蓬阆、 断蓬、 蓬婆、 蓬檐、 蓬鬓、 方蓬、 蓬室、 蓬山、 少蓬、 雕蓬、 蓬龙、 蓬发、 大蓬、 蓬、 蓬门、 秋蓬、 蓬心、 蓬藿、 蓬艾、 轻蓬、 天蓬、 蓬累

蓬蒿 péng hāo 蓬勃 péng bó 蓬荜生辉 péng bì shēng huī 蓬莱 péng lái 莲蓬 lián péng 蓬松 péng sōng 蓬门 péng mén 飘蓬 piāo péng

莲蓬、 蓬松、 蓬蒿、 蓬乱、 蓬莱、 蓬茸、 漂蓬、 编蓬、 蓬雀、 蓬茆、 卷蓬、 蓬、 蓬瀛、 蓬颗、 方蓬、 寒蓬、 三蓬、 蓬矢、 蓬婆、 断蓬、 蓬檐、 蓬鬓、 蓬心、 蓬阆、 雕蓬、 雕蓬、 蓬、 蓬门、 秋蓬、 蓬发、 蓬山、 大蓬、 征蓬、 少蓬、 蓬飘、 蓬累、 蓬、 蓬茅、 天蓬、 霜蓬

成语:蓬荜生辉 朝气蓬勃 蓬筚生辉 蓬头垢面 蓬门荜户 蓬户瓮牖 蓬门筚户 蓬生麻中 蓬首垢面 蓬户柴门 蓬头厉齿 蓬头赤脚 蓬头跣足 萍飘蓬转 花貌蓬心 花蓬心 蓬赖麻直 飞蓬随风 蓬头历齿 蓬门生辉 桑弧蓬矢 茅室蓬户 席门蓬巷 飞蓬乘风 断梗飘蓬 漂零蓬断 飘蓬断梗 断梗飞蓬 漂蓬断梗 垢面蓬头 枯蓬断草 蜚蓬之问 梗迹蓬飘 桑户蓬枢

蓬蒿# 蓬勃# 蓬莱# 蓬松# 蓬门# 蓬荜# 蓬山# 蓬乱# 蓬瀛# 蓬心# 蓬壶# 蓬累# 蓬蓬# 蓬岛# 蓬户# 蓬艾# 蓬尘# 蓬# 蓬转# 蓬茅# 蓬庐# 蓬池# 蓬麻# 蓬# 蓬阁# 蓬飘# 蓬鬓# 蓬阆# 蓬丘# 蓬茸# 蓬# 蓬颗# 蓬发# 蓬首# 蓬沓# 蓬阙# 蓬婆# 蓬葆#

蓬的解释及组词:[péng ] 1. 多年生草本植物,花白色,中心黄色,叶似柳叶,子实有毛(亦称“飞蓬”):~门.~心(“蓬”的心狭窄而弯曲,喻茅塞不通的头脑.谦辞,用以表示自己见识浅陋,蠢笨).~户瓮.~生麻中(喻在良好的生长环境里,自然会受到好的影响).~荜生辉(使得自家有了光彩.谦辞,用来称谢别人字画等物品的赠予或客人的来访).2. 散乱:~乱.~松.~头垢面.3. 茂盛,旺盛:~勃.4. 量词,用于类似成丛飞蓬的东西:一~凤尾竹.

“蓬” 组词蓬松 蓬乱 蓬莱 蓬 卷蓬 寒蓬 蓬茆 蓬瀛 蓬龙 蓬雀 蓬颗 雕蓬 编蓬 蓬累 三蓬 雕蓬 蓬发 蓬飘 秋蓬 蓬婆 鬓蓬 蓬矢 征蓬 断蓬 蓬心 短蓬 蓬岛 蓬 霜蓬 萍蓬 蓬山 蓬阆 蓬阁 蒿蓬 蓬户 蓬丘 碱蓬 雨蓬 屏蓬 蓬篙 大蓬 蓬垢 栗蓬 飘蓬 衰蓬

莲蓬、 蓬松、 蓬蒿、 蓬乱、 蓬莱、 蓬茸、 漂蓬、 蓬、 编蓬、 蓬颗、 卷蓬、 三蓬、 方蓬、 蓬茆、 蓬雀、 蓬瀛、 断蓬、 寒蓬

蓬莱、 莲蓬、 蓬莱阁、 蓬荜生辉、 蓬蒿、 飞蓬、 蓬头垢面、 蓬勃、 朝气蓬勃、 蓬松、 帐蓬、 碱蓬、 雨蓬、 天蓬、 蓬莱山、 蓬门、 蓬生麻中、 蓬蓬、 蓬乱、 蓬荜、 袱胆递感郛啡店拾锭浆沙蓬、 飘蓬、 蓬发

xmlt.net | 4405.net | zxpr.net | zmqs.net | so1008.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com