xaairways.com
当前位置:首页>>关于中的读音和组词的资料>>

中的读音和组词

兴奋:读音xìng fèn ,指生物体受足够强的刺激后所产生的生理功能加强的反应. “兴奋”中的多音字是兴.兴读音:xīng或者 xìng 读音xīng的组词: 1、兴起:读音xīng qǐ,指兴盛起来;因感动而奋起. 2、方兴未艾:读音fāng xīng wèi ài,指事物正在发展,尚未达到止境或还没有停止,多形容新生事物正在蓬勃发展. 3、夙兴夜寐:读音sù xīng yè mèi,指早起晚睡.形容非常勤奋. 4、兴起:读音xīng qǐ,指兴盛起来;因感动而奋起. 5、兴旺:读音xīng wàng,指事业或经济状况发达昌盛,生机蓬勃.

zhong 一声 中国zhong 四声中彩

中的多音字组词:中 [zhōng]▲和四方、上下或两端距离同等的地位:~心.当(dàng)~.~原.~华.▲在一定范围内,里面:暗~.房~.~饱.▲性质或等级在两端之间的:~辍(中途停止进行).~等.~流砥柱.▲表示动作正在进行:在研究~.▲特指“中国”:~式.~文.▲适于,合于:~看.中 [zhòng]▲恰好合上:~选.~奖.~意(会意,满意).▲受到,遭受:~毒.~计.▲科举考试被录取:~举.~状元.如果我的答案有用请采纳,谢谢!

中午[zhōng wǔ]太阳在子午线上方时,白天十二点时,亦称正午.中zhōng:中原、中正、中用、中专.中zhòng:中标、中选、中肯、中举.多音字,是指一个字有两个或两个以上的读音,不同的读音表义不同,用法不同,词性也往往不同.读

中:zhong 分别有两个读音,一个为一声,一个为四声.[ zhōng ]1.方位词.跟四周的距离相等;中心:~央.华~.居~.2.指中国:~文.古今~外.3.方位词.范围内;内部:家~.水~.山~.心~.队伍~.4.位置在两端之间的:~指.~锋.~年.~秋.~途.5.等级在两端之间的:~农.~学.~型.~等.6.不偏不倚:~庸.适~.7.中人:作~.8.适于;合于:~用.~看.~听.9.成;行;好:~不~?.这办法~.饭这就~了.10.姓. [ zhòng ]1.正对上;恰好合上:~选.猜~了.三枪都打~了目标.~意.2.受到;遭受:~毒.~暑.胳膊上~了一枪.相关词语见上方,”~“意为“中” 望采纳,谢谢

1.读音 zhōng,zhòng2.组词 zhōng:中心 当中 中线 中间 中原 zhòng:中奖 中选 中意 中毒 中计1.释义 [ zhōng ] 1.和四方、上下或两端距离同等的地位:~心.当(dàng)~.~原.~华. 2.在一定范围内,里面:暗~.房~.~饱.3.性质或等级在两

中(zhòng; zhōng)中 zhòng 猜中 射中 打中中 zhōng 中心 中学 中等

拼音:zhòng 或 zhōng 中 一.zhòng 组词:1~举|2~计|3~奖|4~签|5~选|6~毒|7~风|8~暑|9~箭|10~伤 二.zhōng 组词:1~部|2~层|3~等|4~缝|5~等|6~稻|7~级|8~农|9~学|10~看|11~听| 中,中国汉字之一.在中原“中”是指“好”的意思.[1] 中者,不偏也,天下之大本,故君子务本,本立道生;庸者,不易也,万物之根基,故君子固本,本固速成;和者,乐业也,天下之达道,故君子乐本,天健中节.务本谓之中,固本谓之庸,乐本谓之和,三者致者天地人三才立焉,天下之大材速育、速成焉.此千古之道学,成者无不合于专一,无不合于太极(务本是本份,固本是能力,乐本是兴趣).

zhong一声 中心 zhong四声 看中

中 [zhōng]和四方、上下或两端距离同等的地位:~心.当(dàng)~.~原.~华.在一定范围内,里面:暗~.房~.~饱.性质或等级在两端之间的:~辍(中途停止进行).~等.~流砥柱.表示动作正在进行:在研究~.特指“中国”:~式.~文.适于,合于:~看.中 [zhòng]恰好合上:~选.~奖.~意(会意,满意).受到,遭受:~毒.~计.科举考试被录取:~举.~状元.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com