xaairways.com
当前位置:首页>>关于音标表的资料>>

音标表

英语国际音标表(48个)元音(20个)长元音 /:/ /:/ / :/ /i:/ /U:/ 短元音 / / // // // // /e/ // /e/ /a/ // 双元音 // /e/ // // /a/ 辅音(28个)轻辅音 /p/ / t/ / k/ /f/ /θ/ /s/浊辅音 /b/ /d/ /g/ /v/ // /z/轻辅音 // / h/ /ts/ /t/ /tr/ 浊辅音 // / r/ /dz/ /d/ /dr/ 鼻音 /m/ /n/ // 半元音 / j/ / w/ 边音 / /

英语48个国际音标表 元音(20个) 长元音:/:/ /:/ / :/ /i:/ /U:/ 短元音:/ / // // // ///e/// // /e/ /a/ // 双元音:// /e/ // // /a/ 辅音(28个) 轻辅音: /p/ / t/ / k/ /f/ /θ/ /s/ 浊辅音 :/b/ /d/ /g/ /v/ // /z/ 轻辅音: //

元音 [i] e,ee,ea,ie,ei,eo,ey,i [i] i,y,ui,u,e,a [e] e,ea,a,ue,u,ie,ai,ei,ay [ae]a [a:]a,ar,al,ear,uar,au [c](这个音标打不出只好打反的)o,a,ou [c:]or,au,aw,al,ou,ar,oa,ore,our,oor,oar,a [u] oo,u,ou,o [u:]oo,ou,o,u,ue,ew,ui,oe [A] u(bus),o,ou,oo [E:]ir(girl),or,er,ur,

英语音标表查询48个国际音标表[i:] [E:] [E] [O:] [O] [u:] [A:] [V] [Q] [e] [ai] [ei] [Oi] [iE][CE] [uE] [Eu] [au] [t] [d] [k] [g] [f] [v] [s] [z] [T] [D] [S][Z] [tS] [dZ] [tr] [dr] [ts] [dz] [m] [n] [N] [h] [r] [l] [w] [j]英语国际音标共48个,其中20个元音,20个辅音,3个鼻音,2个半

1、元音部分:1)单元音: [i:]、[i]、[:]、[]、[u:]、[u]、[:]、[]、[:]、[]、[e]、[]2)双元音: [ei]、[ai]、[i]、[i]、[]、[u]、[au] 、[u]2、辅音部分:[p]、[b] 、[t]、[d]、[k]、[g]、[f]、[v]、[s]、[z]、[θ]、[]、[]、[]、[t]、[d]

48个英语音标 用对称法排序 20个辅音 3个鼻音 2个半元音 3个似拼音 20个元音 48个国际音标表 [p] [b] [m] [w][ h] [i:] [i] [t] [d] [n] [j] [r] [E:] [E] [k] [g] [N] [l] [C:] [C] [f] [v] [u:] [u] [s] [z] [B:] [Q] [W] [T] [e] [A] [F] [V] [ai] [ei] [Ci] [tF] [dV] [iE] [ZE] [uE] [tr] [dr] [Eu]

元音(20个):长元音 /:/ /:/ / :/ /i:/ /u:/短元音 / / // // // // /e/ //双元音 /e/ /a/ // // /e/ // // /a/辅音(28个):清辅音 /p/ / t/ / k/ /f/ /θ/ /s/浊辅音 /b/ /d/ /g/ /v/ // /z/清辅音 // / h/ /ts/ /t/ /tr/浊辅音 // / r/ /dz/ /d

用对称法排序 20个辅音 3个鼻音 2个半元音 3个似拼音 20个元音 [p][b][m][w][h][i:][i][t][ [e[A] [F][V][ai][ei][Ci][tF][dV][iE][ZE][uE][tr][dr][Eu] [au][ts][dz] 48个国际音标表 元音 12个

48个国际音标表 [p] [b] [m] [w][ h] [i:] [i] [t] [d] [n] [j] [r] [E:] [E] [k] [g] [N] [l] [C:] [C] [f] [v] [u:] [u] [s] [z] [B:] [Q] [W] [T] [e] [A] [F] [V] [ai] [ei] [Ci] [tF] [dV] [iE] [ZE] [uE] [tr] [dr] [Eu] [au] [ts] [dz]

20个元音 [p][b][m][w][h][i:][i][t][d][n][j][r][E:][E][k][g] [N][l][C:][C][f][v][u:][u][s][z][B:][Q][W][T][e[A] [F][V][ai][ei][Ci][tF][dV][iE][ZE][uE][tr][dr][Eu] [au][ts][dz] 48个国际音标表 元音 12个单元音 长元音 [i:][E:][C:][u:][B:] 短元音 [i][E][C][u][Q][e][A] 8个双元音[ai][ei][

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com