xaairways.com
当前位置:首页>>关于英文字母26个音标读法的资料>>

英文字母26个音标读法

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju:] X x [eks] Y y [wai] Z z

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [??u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju:] X x [eks] Y y [wai] Z z

你好,26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju:] X x [eks] Y y [

英文原文:a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z英式音标:[; e] [bi] [si] [di] [i] [ef] [di] [et] [a] [de] [ke] [el] [em] [en] [] [pi] [kju] [] [es] [ti] [ju] [vi] [dblju] [eks] [wa] [zed] yinbiao5.com美式音

ffghhdghgfgbgc

[ei] [bi:] [si:] [di/di:] [i:] [ef] [g] [h:] [ai] [j][kei] [el] [em] [en] [o] [pi:] [kju:] [a:(r)] [es] [t] [ju:] [vi:] [w] [x] [wai] [zed/zi:]

A[ei] B[bi:] C[si:] D[di:] E[i:] F[ef] G[d3i:] H[eitf] I[ai] J[d3ei] K[kei] L[el] M[em] N[en] O[ou] P[pi:] Q[kju:] R[a:] S[es] T[ti:] U[ju:] V[vi:] W['dAblju:] X[eks] Y[wai] Z[zed]­ ­ 注:其中"3"是那个长得很像3的音标,因为百度打不出来用3代替, "A

就你这句话而言,这些字母前都要加 an:== a,e,f,h,i,l,m,n,o,s,x,== 这些字母都是以元音开头.

bee[i:]

26个英文字母及发音音标如下: a a [ei] b b [bi:] c c [si:] d d [di:] e e [i:] f f [ef] g g [d3i:] h h [eit∫] i i [ai] j j [d3ei] k k [kei] l l [el] m m [em] n n [en] o o [u] p p [pi:] q q [kju:] r r [:] s s [es] t t [ti:] u u [ju:] v v [vi:] w w [′d∧blju:] x x [eks] y y [wai] z z [zi:][zed] 以

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xaairways.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com